Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van DualCare V.O.F. te Rotterdam

1.     Definities
 
1.1 Dualcare.shop  is onderdeel van DualCare V.O.F.: de vennootschap onder firma DualCare V.O.F., gevestigd te Rotterdam, gebruiker in de zin van art. 6: 231 BW.  
1.2 Wederpartij/consument: de partij aan wie DualCare V.O.F. product(en) verkoopt, een aanbieding heeft gedaan dan wel de partij met wie DualCare V.O.F. een overeenkomst is aangegaan of met wie DualCare V.O.F. in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst, dan wel een wederpartij vormt in de zin van art. 6:231 BW.
1.3 Cursist: de deelnemer aan de door DualCare V.O.F. aangeboden opleiding(en).
1.4 Opleiding: een door DualCare V.O.F. aangeboden cursus of opleiding, alsook de hier aan verbonden herhalingstraining, c.q. opleiding.
1.5 Product: een door DualCare V.O.F. geleverd product.
1.6 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.7 Dag: kalenderdag;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.9 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

2.     Identiteit van de ondernemer
2.1 Handelsnaam: DualCare ®.
2.2 KvK-nummer: 57124574
2.3 Domeinnamen: www.dualcare.nl ,  www.dualcare.shop 

2.4 Emailadres: sales@dualcare.shop

2.5 Bezoekadres: Gouvernestraat 56 D, 3014 PP Rotterdam
 
 
 
3. Toepasselijkheid 
 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen DualCare V.O.F. en de Wederpartij, waaronder aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door DualCare V.O.F. uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.2 De toepasselijkheid van de door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
3.4 Indien DualCare V.O.F. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat DualCare V.O.F. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 

4. Kopen op afstand

4.1 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4.2  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


5. Aanbiedingen en offertes 
5.1 Alle aanbiedingen hebben een geldigheid van 14 kalenderdagen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
5.2 DualCare V.O.F. kan niet aan haar aanbieding of offerte worden gehouden, indien de wederpartij redelijkerwijze kan begrijpen dat de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.3 Levertijden in offertes van DualCare V.O.F. zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.4 Alle door DualCare V.O.F. geoffreerde prijzen en overige vergoedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige offertes en/of overeenkomsten.
5.6 DualCare V.O.F. is tot het moment van levering te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten waarmee DualCare V.O.F. te eniger tijd wordt geconfronteerd wegens verhoging van in- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook op de verkochte zaken, kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, wijzigingen in btw-tarieven, alsmede wegens prijsverhogingen van de door DualCare V.O.F. bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Indien de prijsverhoging meer dan 15% van de overeengekomen prijs bedraagt, is de wederpartij bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, waarbij DualCare V.O.F. niet gehouden is tot betaling van enige (schade)vergoeding.
5.7 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is DualCare V.O.F. daar niet aan gebonden.
  
6.  Huur van apparatuur en/of trainingsmiddelen
 
6.1 De gehuurde apparatuur is en blijft eigendom van DualCare V.O.F., de huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, tenzij met schriftelijke toestemming van DualCare V.O.F. vooraf is medegedeeld. Huurder verwijdert geen merken, herkenningstekens of serienummers van goederen. Huurder is verplicht de apparatuur goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken of te laten gebruiken, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.
6.2. Indien een borgsom op de gehuurde apparatuur of object van toepassing is, dient vooraf te worden voldaan. Bij schade aan apparatuur of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten op de terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht.
6.3. Bij verlenging van een huurovereenkomst dient de huurder voor afloop van de huurperiode contact met DualCare V.O.F. op te nemen, om te vernemen of de huurperiode kan worden verlengd.
6.4 Bij het afhalen of afleveren van de apparatuur is het vertonen van een geldig identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of rijbewijs) verplicht.
6.5 Tenzij anders aangegeven in het contract, dienen huurfacturen contant, of vooraf te worden betaald. Als een huurcontract in een later stadium wordt verlengd, dient de vervolgfactuur binnen vijf dagen te worden betaald. Indien de huurder zich niet aan het afgesproken termijn voor het betalen van een factuur houdt, vermeerdert DualCare V.O.F. het factuur met administratiekosten ter hoogte van 5% exclusief BTW van het gefactureerde bedrag. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de huurder. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief rentekosten, met een minimum van € 40,00 (art 2, besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten).
6.6 Wanneer de annulering tenminste 24 uur voor de ingangsdatum van het contract plaatsvindt, zullen geen kosten worden doorberekend. Daarna zal 25% van de totale huursom worden doorberekend. Deze kosten zullen maximaal de gesommeerde huursom over 6 weken bedragen. Installatiekosten worden berekend voor zover deze door DualCare V.O.F. al zijn uitgevoerd.
6.7 Indien bij de retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiende uit de noodzakelijke herstel- en / of reiniging werkzaamheden, inclusief arbeidsloon en onderdelen, apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken, zullen de kosten van vervanging van deze delen aan huurder op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht.
6.8 Indien de huurder betreffende betalingsverplichting in gebreke blijft en/of niet voldoet aan enige verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met DualCare V.O.F. en/of in geval van (dreigend) faillissement, surseance van betaling of beslaglegging en/of de onderneming van de huurder (gedeeltelijk) wordt stilgelegd of geliquideerd en/of zwaarwegende feiten aangaande de onderneming niet aan DualCare V.O.F. heeft meegedeeld, is DualCare V.O.F. gerechtigd de overeenkomst direct te beëindigen. In geval van tussentijdse beëindiging is DualCare V.O.F. gerechtigd om, zonder nadere waarschuwing, de apparatuur op te halen. Huurder verschaft te allen tijde een door DualCare V.O.F. aangewezen persoon toegang tot het perceel of percelen waarin zich de goederen bevinden. Indien het gestelde zich voordoet, zal de huurder aan DualCare V.O.F. de vervallen en niet betaalde termijnen terstond voldoen, evenals betaling van een direct opeisbare schadevergoeding welke gelijk is aan de nog te verschijnen huur termijnen bij normale voortzetting van de huurovereenkomst.
6.9 DualCare V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door de huurder, diens personeel, relaties of bezoekers is veroorzaakt of ontstaan, alsmede niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door uitval, ondeugdelijke werking van de apparatuur, vertraging in de aflevering of door het achterwege blijven van de aflevering.

7. Opleidingen 
 
7.1 DualCare V.O.F. zal zich naar beste vermogen inspannen om de met de wederpartij of cursist overeengekomen opleidings-en/of trainingsdoelstellingen te realiseren.
7.2 Bij annulering door de wederpartij binnen 24 uur voor de eerste cursusdag wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht, te vermeerderen met eventueel overeengekomen bedragen voor ontwikkeling en voorbereiding.
7.3 De wederpartij is gerechtigd om in plaats van de opgegeven cursist een ander door hem daartoe aangewezen persoon aan de opleiding deel te laten nemen, mits de aangewezen persoon aan de toelatingsvereisten voor de cursus voldoet. De wederpartij dient zulks, uiterlijk vijf werkdagen voor de aanvang van de cursus, schriftelijk onder aanduiding van de aangewezen persoon aan DualCare V.O.F. mede te delen.
7.4 DualCare V.O.F. behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum/data of een andere locatie, waarbij de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat er over en weer een bedrag aan schadevergoeding verschuldigd zal zijn. DualCare V.O.F. zal de betreffende cursisten van de annulering en/of verplaatsing tijdig op de hoogte stellen.
7.5 Indien, in geval van overmacht, een training moet worden geannuleerd door DualCare V.O.F., behoudt de wederpartij het recht op een gelijkwaardige cursus. DualCare V.O.F. is in geval van overmacht geen (schade-)vergoeding verschuldigd aan de wederpartij.
7.6 DualCare V.O.F. behoudt zich het recht voor een cursist tijdens de opleiding te verwijderen, indien deze onvoldoende inzet toont en/of andere cursisten of docent stoort zonder dat dit de wederpartij ontslaat tot betaling van de volledige cursusprijs.
7.7 Indien de cursuslocatie door de wederpartij wordt verzorgd, dient de wederpartij er voor zorg te dragen dat de locatie daartoe geschikt is.
7.8 Indien bij aanschaf van apparatuur en/of trainingsmiddelen opleiding of training onderdeel uitmaakt van de levering, hetzij als onderdeel van het product of hetzij een door DualCare V.O.F. samengestelde aanbieding, dient deze opleiding of training binnen 6 maanden na aankoop gevolgd te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
8. Prijzen en Betaling 
 
8.1 Alle prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en overige heffingen, exclusief verpakkingskosten, verzendkosten en verzekeringskosten, tenzij anders vermeld of overeengekomen. De producten uit de webshop zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.  De producten in de webshop zijn exclusief verpakkingskosten, verzendkosten en verzekeringskosten, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
8.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen (inclusief zeven dagen bedenktijd, bij kopen op afstand) na factuurdatum, op een door DualCare V.O.F. aan te geven wijze in euro’s, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. De reclameringperiode voor ieder factuur bedraagt acht kalenderdagen.
8.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, tenzij anders overeengekomen, dient voor aanvang van de opleiding of cursus de volledige betaling van de cursusprijs te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de betreffende cursist(en) niet gerechtigd is/zijn aan de opleiding deel te nemen. Bij niet tijdige betaling van gevolgde cursussen, opleidingen of delen daarvan wordt certificering opgeschort totdat volledige betaling heeft plaats gevonden.
8.5 Zonder opgave van redenen kan DualCare V.O.F. een vooruitbetaling verlangen van maximaal vijftig (50) procent.
8.6 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DualCare V.O.F. verschuldigde.
8.7 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Bij aanmaning worden administratiekosten berekend ter hoogte van 5% van het totaal gefactureerde bedrag exclusief BTW. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien DualCare V.O.F. echter hogere (buiten-)gerechtelijke kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald.
8.8 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen/bepalingen
b)  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
8.9 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DualCare V.O.F. te melden.

9. Opschorting en ontbinding

 

9.1 DualCare V.O.F. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-Na het sluiten van de overeenkomst DualCare V.O.F. omstandigheden ter kennis zijn gekomen, die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet na zal komen;
-de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-een omstandigheid ontstaat waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
9.2 Onverlet het bepaalde in art. 7.1 is DualCare V.O.F. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:2 en 6:248 BW niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.3 In geval van opschorting of ontbinding door DualCare V.O.F. op grond van de voorgaande leden, is DualCare V.O.F. op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.
9.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van DualCare V.O.F. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
9.5 Indien zich een situatie als in de voorgaande leden beschreven zich voordoet, behoudt DualCare V.O.F. zich het recht om schadevergoeding te vorderen, indien zij directe dan wel indirecte schade lijdt.
 
10. Levering van producten 
 
10.1 Levering geschiedt af bedrijf van DualCare V.O.F.. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat DualCare V.O.F. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
10.2 Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DualCare V.O.F. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
10.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij DualCare V.O.F. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DualCare V.O.F. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
10.4 Indien DualCare V.O.F. gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn pas aan op het moment dat de wederpartij deze juist en volledig aan DualCare V.O.F. ter beschikking heeft gesteld.   
10.5 De overeengekomen levertermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke DualCare V.O.F. door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Indien door overmacht de levering met meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel DualCare V.O.F. als de wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft DualCare V.O.F. slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
10.6 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar DualCare V.O.F. terug te zenden voor rekening en risico van de Wederpartij.
 
11. Recht van retour/afkoelingsperiode/herroepingsrecht
 
11.1 De Wederpartij heeft het recht om een product binnen veertien dagen na levering zonder opgave van reden te retourneren bij een bestelling via de webshop.. Er worden geen annuleringskosten berekend. Alleen de kosten van het retourneren zijn voor rekening van de wederpartij. Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen worden geretourneerd. 
11.2  Voorwaarden:
- Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn
- Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn.
- Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee DualCare V.O.F. met instemming van koper is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

U heeft het recht om, binnen 14 dagen na ontvangst van de ontvangen goederen, de overeenkomst te herroepen (uw herroepingsrecht). Na deze 14 dagen heeft u nog 14 dagen de tijd om de ontvangen goederen retour te zenden. U ontvangt, wanneer u de overeenkomst herroept, uw betaling van ons terug. U ontvangt de betaling terug binnen 14 dagen nadat wij de goederen ontvangen hebben. U kunt de ontvangen goederen alleen retourneren als deze zich in de originele, ongeopende verpakkingen bevinden. Producten die voor u ‘op maat’ gemaakt zijn, zoals bedrukte goederen, of goederen met een voor u samengestelde inhoud, kunnen niet worden geretourneerd.
 
12. Eigendomsvoorbehoud 
 
12.1 Alle door DualCare V.O.F. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van DualCare V.O.F. totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met DualCare V.O.F. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Onder geleverde zaken vallen tevens de door DualCare V.O.F. geleverde cursusmaterialen.
12.2 De door DualCare V.O.F. geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand danwel op enige andere wijze worden bezwaard danwel in het bezit van een derde worden gesteld.
12.3 De wederpartij dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DualCare V.O.F. veilig te stellen. Indien derden rechten op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om DualCare V.O.F. daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
12.4 De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan DualCare V.O.F. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering is DualCare V.O.F. gerechtigd deze te ontvangen. De wederpartij verplicht zich ertoe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk is.
12.5 Voor het geval DualCare V.O.F. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan DualCare V.O.F. en door DualCare V.O.F. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DualCare V.O.F. zich bevinden en die zaken terug te nemen.
  
13. Garantie t.a.v. geleverde zaken 
 
13.1 DualCare V.O.F., staat in voor en garandeert de deugdelijkheid van de zaken die zij levert. Voor garantie afspraken wordt verwezen naar garantie bepalingen van de diverse fabrikanten van de apparatuur en of producten.  Indien door DualCare V.O.F. aannemelijk kan worden gemaakt dat de instructies met betrekking tot montage, onderhoud, opslag en gebruik niet of niet juist door de wederpartij zijn opgevolgd vervallen de geldende garantiebepalingen.
13.2 In geval van binnen de in het vorige termijn gebleken ondeugdelijkheid, is DualCare V.O.F. verplicht tot kosteloos herstel of vervanging van de zaak, ter keuze van DualCare V.O.F..
13.3 De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DualCare V.O.F., wijzigingen zijn aangebracht dan wel getracht is deze aan te brengen door de wederpartij of derden of indien de zaak is aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet is bestemd of indien het gebrek is ontstaan door weersinvloeden.
13.4 Op de garantie kan slechts schriftelijk, onder vermelding van het ordernummer, een beroep worden gedaan, binnen de in lid 1 bedoelde termijn en binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, bij gebreke waarvan aan de wederpartij geen recht toekomt op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden beschreven door de wederpartij, zodat DualCare V.O.F. in staat is adequaat te handelen. De wederpartij dient de instructies ter zake retournering aan DualCare V.O.F. ten behoeve van herstel of vervanging nauwlettend op te volgen.
13.5 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantietermijn voor de uitgevoerde garantiewerkzaamheden 3 maanden bedraagt.
13.6 Indien vast komt te staan dat een klacht zijdens de wederpartij ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan aan de zijde van DualCare V.O.F., waaronder in ieder geval de onderzoekskosten, geheel voor rekening van de wederpartij.
13.7 Een beroep op de garantie schort een eventuele betalingsverplichting zijdens de wederpartij niet op.

14. Klachten 
 

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar sales@dualcare.shop. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting webwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 
15. Aansprakelijkheid 
 
15.1 DualCare V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat DualCare V.O.F. is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15.2 De wederpartij dient de geleverde goederen bij aflevering te controleren op beschadiging, incompleetheid en/of andere manco’s aan de geleverde goederen en dit binnen 48 uur aan DualCare V.O.F. te melden.
15.3 DualCare V.O.F. is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding, tenzij aan DualCare V.O.F. opzet of grove schuld kan worden verweten.
15.4 Voor zover DualCare V.O.F. aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de order en in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering die door haar verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.
15.5 DualCare V.O.F. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van DualCare V.O.F. aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. De wederpartij dient de hoogte van de kosten alsmede de redelijkheid daarvan aan te tonen.
15.6 DualCare V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Hier wordt onder meer onder verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.7 De wederpartij vrijwaart DualCare V.O.F. voor eventuele aanspraken van derden.
  
16. Intellectuele eigendom 
 
16.1 Het door DualCare V.O.F. aan de cursisten verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de wederpartij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 omtrent het eigendomsvoorbehoud. Het intellectueel eigendom, copyright en gebruikte en aan DualCare V.O.F. versterkte licenties van en ten behoeve van de training, het cursusmateriaal en documentatie blijven ten alle tijden bij  DualCare V.O.F berusten.
16.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DualCare V.O.F. is de wederpartij niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
 
17. Geschillen en toepasselijk recht 
 
17.1 De rechter in of nabij de vestigingsplaats van DualCare V.O.F. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DualCare V.O.F. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
17.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DualCare V.O.F. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. DualCare V.O.F. blijft ten allen tijde bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

 

18. Citeertitel

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene voorwaarden van DualCare’.  

 
Revisie 1 juni 2016